กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย