กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายงานผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(์NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายงานคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ นักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนต้นแบบความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการแข่งขันและรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศ

งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 

Read more