กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ ๑ การอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่) รูปแบบ Online

Read more
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู

Read more
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบสำรวจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

Read more
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการ ประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี

Read more
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงาน ID PLAN ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2567

Read more
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบสำรวจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

Read more