กุมภาพันธ์ 2024

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read more
กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

Read more
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
จำนวนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2566

Read more
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
จำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลการบรรจุนักศึกษาทุนและผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษ(ว 16/2557)

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนต้นแบบความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา

Read more
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

Read more
กลุ่มอำนวยการ
การขอใช้ห้องประชุมสพป.ศก.เขต 3 ปี 2567

Read more
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการ ประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more