มีนาคม 2024

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more
กลุ่มอำนวยการ
หนี้สินครูระยะที่ 2

Read more
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบ NISPA

Read more
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข้อมูลเงินยืมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more
กลุ่มนโยบายและแผน
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2567

Read more
กลุ่มนโยบายและแผน
โรงเรียนขนาดเล็ก

Read more
กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

Read more
กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลพนักงานราชการ ปี พ.ศ.2567

Read more