เมษายน 2024

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การดำเนินการขับเคลื่อน/ขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more
กลุ่มอำนวยการ
หนี้สินครูระยะที่ 1

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566

Read more
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ ๑ การอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่) รูปแบบ Online

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน(อัตราจ้าง 9,000 บ. และ 15,000 บ.)

Read more
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้อมูลรายชื่อ พสน.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ปี2567)

Read more
กลุ่มนโยบายและแผน
1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

Read more
หน่วยตรวจสอบภายใน
การจัดทำบัญชี ปีงบประมาณ 2566

Read more