กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครู(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการทดสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2566

Read more
กลุ่มนโยบายและแผน
1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เปรียบเทียบรายด้านกับระดับประเทศและปีการศึกษา 2565

Read more
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน

Read more
กลุ่มอำนวยการ
รายงานผลการประเมินเขตพื้นที่บริการภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศร […]

Read more
กลุ่มอำนวยการ
การใช้ยานพาหนะ

Read more
กลุ่มอำนวยการ
การใช้ห้องประชุมภายใน อัพเดต พ.ค. 67

Read more
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การดำเนินการขับเคลื่อน/ขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more